KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13, 14, 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) – dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CUD UBEZPIECZENIA Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 117a,
65-001 Zielona Góra, NIP: 929-132-23-73, REGON: 970501923, reprezentowany przez Waldemara Fiałkowskiego.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
a) listownie na adres: CUD UBEZPIECZENIA Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 117A, 65-001 Zielona Góra;
b) przez e-mail: rodo@ubezpieczenia-fialkowski.pl;
c) telefonicznie: pod nr tel. 68 324 96 80;
d) w siedzibie Administratora.
3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@ubezpieczenia-fialkowski.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) handlowym w zbiorach danych CUD UBEZPIECZENIA Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 117a, 65-001 Zielona Góra, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b) określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia na podstawie Pani/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt. a) (o ile ma zastosowanie);
c) realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
d) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana dane i korzystanie z nich jest wymagane przepisami prawa, np. w celu zapewnienia zgodności z okresami przechowywania dla celów podatkowych
lub handlowych, lub w celu wykonania obowiązków w zakresie identyfikacji Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
e) złożenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Dz. U. 2017, poz. 2270), ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486) oraz ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz.1823);
f) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018, poz. 723) – o ile ma zastosowanie;
g) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków umownych
lub ustawowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, odpowiednio, podnoszącego roszczenie lub strony przeciwnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i ust. 4 RODO.
Dodatkowe lub uzupełniające informacje na temat celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w formularzach, wnioskach, oświadczeniach o wyrażeniu zgody lub innych materiałach przekazywanych w związku z działalnością świadczoną przez Administratora.
5. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
6. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie takich danych, jak imię, adres e-mail oraz telefon jest konieczne do przygotowania i przekazania oferty handlowej.
7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych:
a) podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. P.H.U. Fiałkowski Sp.J. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 20b, Fiałkowscy Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Zielonej Górze przy
ul. Trasa Północna 12a;
b) podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
c) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. podmioty zapewniające obsługę i wsparcie w zakresie informatyki oraz oprogramowania, obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi kurierskie, logistyczne, księgowi, doradcy prawni, a także odbiorcami mogą być: organy administracji publicznej, Sądy, firmy ubezpieczeniowe oraz banki.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) dwóch lat od dnia wyrażenia zgody na przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane dla celów handlowych, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy,
tj. przetwarzanych w celu ewentualnego przedstawienia oferty ubezpieczeniowej;
b) w celu wykonania umowy i egzekwowania roszczeń lub przeprowadzenia obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków ustawowych lub umownych wobec Pani/Pana,
c) przez taki okres i w takim zakresie, w jakim obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa.
9. W przypadku zawarcia polis wieloletnich, dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania Pana/Pani polisy.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych przeze Panią/Pana danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne
o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
11. Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez złożenie
na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody. Cofnięcie zgody odbywa się bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
13. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Europejskiego Obszaru Gospodarczego /organizacji międzynarodowej.
14. Administrator nie będzie stosowała wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

Wersja obowiązująca od 01.10.2018 r.